So sánh sản phẩm

DỊCH THUẬT


    Dịch thuật là một công việc chuyển đổi từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác; qua đó tạo ra được một văn bản tương đương có giá trị chính xác về nội dung gọi là bản dịch.

    Hiển thị từ1 đến5 trên5 bản ghi - Trang số1 trên1 trang